نویسنده = مرتضی قائمی
تعداد مقالات: 3
1. گواه نمایی در خطبه قاصعه

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 128-103

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری


2. بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب 2011 مصر

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 152-128

مرتضی قائمی؛ مجید صمدی


3. بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 219-232

سیدمهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی