نویسنده = عیسی متقی زاده
تعداد مقالات: 4
1. حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 72-41

رضا عرب بافرانی؛ علی نوروزی؛ علی سالمی؛ عیسی متقی زاده


2. تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 114-138

کبری روشنفکر؛ عیسی متقی زاده؛ پوران رضایی؛ مرتضی زارعی برمی


3. کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 19-38

احمد امید علی؛ خلیل پروینی؛ عیسی متقی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی


4. اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 46-64

رضوان باغبانی؛ خلیل پروینی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ عیسی متقی زاده