نویسنده = سعیده جلالی فرد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 43-63

سعیده جلالی فرد؛ غلامرضا کریمی فرد؛ محمود آبدانان مهدیزاده


2. ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه)

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 146-121

صادق سیاحی؛ سعیده جلالی فرد