نویسنده = محمد خاقانی اصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل خطاهای حروف جر در نگارش عربی‌آموزانِ فارسی زبان

دوره 9، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 22-1

علی پاپی؛ محمد خاقانی اصفهانی


2. تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 22-1

محمد خاقانی اصفهانی؛ محمود خورسندی؛ وجیهه السادات سید بکایی