نویسنده = مالک عبدی
تعداد مقالات: 2
2. آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 194-216

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ مالک عبدی