نویسنده = صادق سیاحی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 48-26

محمود آّبدانان مهدیزاده؛ صادق سیاحی؛ کیفیه اهوازیان


2. ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه)

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 146-121

صادق سیاحی؛ سعیده جلالی فرد