نویسنده = علی عدالتی نسب
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 127-107

حجت رسولی؛ شکوه السادات حسینی؛ علی عدالتی نسب