نویسنده = کبری خسروی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 193-170

سید محمود میرزایی الحسینی؛ کبری خسروی؛ صبا نجم


2. سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 101-82

حسین چراغی وش؛ کبری خسروی؛ افتخار لطفی


3. فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 139-163

کبری خسروی؛ حسین چراغی وش؛ معصومه نادری