نویسنده = علی گنجیان خناری
تعداد مقالات: 2
1. أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر«صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین»

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 182-203

علی گنجیان خناری؛ صادق خورشا؛ علی اکبر احمدی


2. جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 106-120

خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ علی گنجیان خناری؛ نعیم عموری