نویسنده = روح اله نصیری
تعداد مقالات: 2
1. رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 171-147

روح اله نصیری؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی


2. بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 234-217

روح اله نصیری؛ خلیل پروینی؛ محمدرضا خاکی؛ کبری روشنفکر