نویسنده = مسعود باوان پوری
تعداد مقالات: 3
1. نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 22-1

مسعود باوان پوری؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ خلیل پروینی


2. بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 89-108

عبدالاحد غیبی؛ پروین خلیلی؛ مسعود باوان پوری


3. بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 145-129

امیر مقدم متقی؛ آشور قلیچ پاسه .؛ مسعود باوان پوری