نویسنده = حجت رسولی
تعداد مقالات: 4
1. صدق تشبیه با ذکر ادات تشبیه از دیدگاه ابن طباطبا

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 81-61

حجت رسولی؛ افسانه رضایی


2. تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 127-107

حجت رسولی؛ شکوه السادات حسینی؛ علی عدالتی نسب


3. دراسة التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکری

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 97-114

حجت رسولی؛ علی اکبر نورسیده


4. نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی)

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 172-191

حجت رسولی؛ ندا السادات میرکاظمی