بررسی مقابله ای نظریه های ساختارگرایی با داده های حاصله از گزارش های
کلامی در عربی و انگلیسی
2. بررسی مقابله ای نظریه های ساختارگرایی با داده های حاصله از گزارش های کلامی در عربی و انگلیسی

اعظم کریمی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 187-218

چکیده
  فرآیند تعامل میان نحو و واژگان در قالب استعداد زبان موضوعی است که هنوز در زبانشناسی نظریه ای علی الخصوص ساختاری، دشوار و بحث انگیز می نماید. مناظراتی که در این زمینه صورت می گیرد، نظریات مخالف ساختار ...  بیشتر