نویسنده = صغری علیپورثانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت عناصر داستانی در قرآن کریم با تکیه بر قصة حضرت یوسف (ع)

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 120-138

صادق عسکری؛ صغری علیپورثانی