نویسنده = فاطمه اصغر پور
تعداد مقالات: 1
1. تجلی پسامدرنیسم در رمان « حب المجوسیـﺔ» عبدالرحمان منیف

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 183-200

حمیدرضا مشایخی؛ فاطمه اصغر پور