نویسنده = حمیدرضا میرحاجی
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 219-200

حمیدرضا میرحاجی؛ راضیه سادات الحسینی نوش آبادی


2. آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 194-216

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ مالک عبدی