نویسنده = محمدرضا غغاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 163-186

عبدالحسین فقیهی؛ محمدرضا غغاری