نویسنده = علی اکبر احمدی چناری
تعداد مقالات: 3
1. تطبیق کارکرد زمان روایی در دو داستان کوتاه اثر الطیب صالح و مصطفی مستور بر مبنای آرای ژنت

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 26-1

علی اکبر احمدی چناری؛ مجتبی بهروزی؛ پریسا احمدی


2. بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 22-1

علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی؛ فرزانه گروهی


3. گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 17-1

علی اکبر احمدی چناری؛ حسین ناظری؛ علی اصغر حبیبی