نویسنده = احمد پاشازانوس
تعداد مقالات: 1
1. سیمای اصحاب کسا در آیینة اشعار شیخ احمد وائلی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 48-24

احمد پاشازانوس؛ هادی علیپور لیافویی