سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری
2. سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری

عباس عرب؛ شیرین سالم

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 198-222

چکیده
  شاعران اهل بیت در طول تاریخ به زیباترین وجه مناقب امامان معصوم را در قالب شعر بیان کرده و با شعر هدفدار خود حقانیت آنان را یادآور شده اند. سید حمیری از جملة همین شعرای اهل بیت است که گرایشهای سیاسی و عقیدتی ...  بیشتر