آسیب شناسی کارکرد اعراب در تفسیر قرآن و راهکارهای برون رفت از آن
1. آسیب شناسی کارکرد اعراب در تفسیر قرآن و راهکارهای برون رفت از آن

سید عبدالرسول حسینی زاده

دوره 9، شماره 30 ، زمستان 1396، ، صفحه 50-25

چکیده
  دانش اعراب از دانش‌های کلیدی برای فهم قران و راهی برای تجزیه و تحلیل ترکیب‌های آن به‌منظور دستیابی به معنای درست و عدم انحراف در تفسیر قرآن است. این دانش نقش ابزاری و ارتباط تنگاتنگی با فهم قرآن دارد ...  بیشتر