نویسنده = سید محمود میرزایی الحسینی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 101-81

کبری قلی پور حقیقی؛ علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی


2. تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 193-170

سید محمود میرزایی الحسینی؛ کبری خسروی؛ صبا نجم


3. تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 267-299

علی اکبر مرادیان؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ جنت نصری