نویسنده = فاطمه جمشیدی
تعداد مقالات: 1
1. سیری در روند تکاملی کنایه و اقسام آن

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 216-193

وصال میمندی؛ فاطمه جمشیدی