نویسنده = فاروق نعمتی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلِ روان شناختیِ هجویاتِ حُطیئه بر اساسِ نظریة «آدلر» و «هورنای»

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 154-131

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی؛ فاروق نعمتی


2. بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 199-180

یحیی معروف؛ فاروق نعمتی