نویسنده = سیده اکرم رخشنده نیا
تعداد مقالات: 4
1. گفتمان انتقادی طنز در داستان «الجریمة» از مجموعه داستانی «ربیع فی الرماد» زکریا تامر

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 67-51

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی؛ سیده اکرم رخشنده نیا


2. تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف»

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 97-76

سیده اکرم رخشنده نیا؛ فرهاد رجبی؛ نگار علی نژاد


3. تحلیل عناصر داستان «الشاعر و الملک الجائر» ایلیا ابوماضی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 105-119

سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبری روشنفکر


4. کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب)

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 150-171

سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ فردوس آقاگلزاده