نویسنده = علی اصغر یاری
تعداد مقالات: 1
1. بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 107-123

محمدعلی سلمانی مروست؛ علی اصغر یاری؛ راضیه قاسمیان نسب