تعداد مقالات: 298
201. بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 145-129

امیر مقدم متقی؛ آشور قلیچ پاسه .؛ مسعود باوان پوری


202. التکرار الهندسی فی شعر عبد الرحیم محمود

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 135-117

سیدحیدر فرع شیرازی؛ فاطمه محمدی


203. بررسی و نقد لغوی معجم «المغرب فی ترتیب المعرب»

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 128-107

محسن عابدی؛ سید ابراهیم دیباجی


206. روش آموزش کاربردی قواعد عربی به ایرانیان و غیرعرب زبانان

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 126-103

محمدعلی کاظمی تبار


208. بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی.

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 109-130

ماهر السح؛ حمید طاهرى


209. مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 135-113

شهریار نیازی؛ مسعود فکری؛ زینب قاسمی اصل


210. نشانه‌شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسور

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 127-103

معصومه نعمتی؛ لیلا جدیدی


211. رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 113-97

صادق فتحی دهکردی؛ سکینه حسینی


213. خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 127-109

فاطمه یوسفی؛ حسین سیدی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی


214. کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب)

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 150-171

سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ فردوس آقاگلزاده


215. بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 125-150

عبدالاحد غیبی؛ رباب پورمحمود


216. التناص القرآنی فی قصة حی بن یقظان لابن طفیل (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 138-151

علی باقر طاهری نیا؛ پرستو قیاسوند


217. بدیعیّه سرایی در ادب پارسی و عربی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 125-145

مجاهد غلامی؛ حسین آقا حسینی


218. فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 139-163

کبری خسروی؛ حسین چراغی وش؛ معصومه نادری


219. بررسی تطبیقی دو قصیدة عرفانی «عینیه» ابن سینا و «علی طریق إرم» نسیب عریضه

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 140-157

محسن سیفی؛ فاطمه لطفی مفرد نیاسری


220. بررسی کیفیت عناصر داستانی در قرآن کریم با تکیه بر قصة حضرت یوسف (ع)

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 120-138

صادق عسکری؛ صغری علیپورثانی


222. ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه)

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 146-121

صادق سیاحی؛ سعیده جلالی فرد


225. تحلیل اسطوره‌شناختی از آرمان‌خواهی در اشعار محمود درویش

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 137-120

علیرضا نظری؛ سمیه صولتی