تعداد مقالات: 298
251. بررسی کهن الگوی سایه در اشعار بلندالحیدری

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 160-147

وفادار کشاورز؛ مرضیه فیروزپور


252. پیامدهای استبداد از منظر شعر نِزار قَبّانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 165-150

علی اکبر محسنی


254. بررسی رمان «یوم قتل زعیم» نجیب محفوظ بر اساس نظریة ریخت‌شناسی پراپ

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 137-159

حمیدرضا مشایخی؛ سیدهانیه میرسیدی


255. سیر تحول سوررئالیسم در آثار زکریا تامر براساس مطالعه‌ی موردی سه مجوعه‌ی (صهیل الجواد الأبیض، ربیع فی الرماد و الرعد)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 187-157

معصومه نعمتی؛ فائقه السادات میرمحمدحسینی؛ شکوه السادات حسینی


257. نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 181-159

احمد محمدی نژادپاشاکی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی؛ حسین سیدی


258. ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 192-204

عبدالرضا محمد حسین زاده؛ عنایت الله شریف پور


259. بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 163-186

عبدالحسین فقیهی؛ محمدرضا غغاری


260. صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیدة العربیة (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 168-193

ناصر محسنی نیا؛ وحید سبزیان پور؛ عاطی عبیات


261. مضامین اسلوب قصر در نهج البلاغه

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 168-191

علی اکبر محسنی


262. وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 184-205

مجید صالح بک؛ فرشته فرضی شوب


263. چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 178-196

حمید طاهری؛ شهلا محمودی؛ سید مهیلا حسینی


264. درآمدی بر اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 160-182

سید مهدی مسبوق؛ علی عزیزی؛ محمد آهی


265. تدریس القصّة القصیرة لمتعلّمی العربیة من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل الاتّصالی

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 160-181

نرگس گنجی؛ مریم جلائی؛ سید محمدرضا ابن الرسول


266. جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 179-161

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا


267. بررسی صحت انتساب قصیدة لامیة العرب به شنفری با تکیه بر روش آماری کیوسام

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 192-166

الهه مسیح خواه؛ حامد صدقی


268. أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 205-225

سید محمد میرحسینی؛ سید فاضل الله بخشی


270. آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 194-216

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ مالک عبدی


272. رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار»

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 206-236

صلاح الدین عبدی


273. سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 198-222

عباس عرب؛ شیرین سالم


274. تجلی پسامدرنیسم در رمان « حب المجوسیـﺔ» عبدالرحمان منیف

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 183-200

حمیدرضا مشایخی؛ فاطمه اصغر پور


275. أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر«صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین»

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 182-203

علی گنجیان خناری؛ صادق خورشا؛ علی اکبر احمدی