تعداد مقالات: 298
227. جلوه‌های ادبیات شگرف در رمان «کوابیس بیروت» نوشتة غادۀ السمان

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 181-153

زینب نوروزی؛ محدثه هاشمی


228. تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 193-170

سید محمود میرزایی الحسینی؛ کبری خسروی؛ صبا نجم


230. بررسی جریان سیال ذهن در رمان«اللص والکلابِ» نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 139-122

قاسم مختاری؛ معصومه زندنا


231.  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 139-162

حسن مجیدی؛ محمد غفوری فر؛ جواد عابدی


232. تحلیلِ روان شناختیِ هجویاتِ حُطیئه بر اساسِ نظریة «آدلر» و «هورنای»

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 154-131

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی؛ فاروق نعمتی


233.  تحلیل عناصر موسیقایی در چکامۀ اُزریه

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 144-123

سید مهدی نوری کیذقانی


234. تأثیر قرائت های قرآنی بر دیدگاه های نحوی مکتب بصری و کوفی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 147-129

علی نظری؛ احمد کرمی


236. رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 171-147

روح اله نصیری؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی


238. دراسة جمالیّات التشکیل الشعری عند جریر فی نقض الأخطل

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 160-137

حمید متولی زاده؛ رضا افخمی


241. شخصیت و شگرد‌ها‌ی شخصیت پردازی درنمایشنامه شهرزادِ توفیق حکیم

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 121-142

علی نجفی ایوکی؛ سعیده حسن شاهی


243. نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی)

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 172-191

حجت رسولی؛ ندا السادات میرکاظمی


244. بررسی و تحقیق در زحاف خبب از بحر متدارک و کاربرد آن در شعر فارسی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 151-162

سید اسماعیل قافله باشی


245. عزّ الدین المناصرة: شاعر الحبّ و المقاومة (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 152-167

حسین کیانی؛ سید فضل الله میرقادری


246. نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلِّی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 147-166

محمد حسن فوادیان؛ علی صیادانی


247. تحلیل و بررسی مصداقهای واژه¬ی فتوت

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 164-185

محمد دزفولی؛ علی صیادانی


248. رابطة علم معانی با سبک شناسی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 159-176

حامد صدقی؛ علی پیرانی شال؛ صغری فلاحتی؛ احمد امیدوار


250. الشعر الوطنی لدی محمود سامی البارودی وملک الشعراء بهار

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 134-159

مجید صادقی مزیدی؛ منصوره زرکوب