تعداد مقالات: 312
253. شخصیت و شگرد‌ها‌ی شخصیت پردازی درنمایشنامه شهرزادِ توفیق حکیم

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 121-142

علی نجفی ایوکی؛ سعیده حسن شاهی


255. نشانه های ارتباط برون زبانی در شعر پایداری نزار قبّانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

امید جهان بخت لیلی


256. نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی)

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 172-191

حجت رسولی؛ ندا السادات میرکاظمی


257. بررسی و تحقیق در زحاف خبب از بحر متدارک و کاربرد آن در شعر فارسی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 151-162

سید اسماعیل قافله باشی


258. عزّ الدین المناصرة: شاعر الحبّ و المقاومة (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 152-167

حسین کیانی؛ سید فضل الله میرقادری


259. نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلِّی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 147-166

محمد حسن فوادیان؛ علی صیادانی


260. تحلیل و بررسی مصداقهای واژه¬ی فتوت

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 164-185

محمد دزفولی؛ علی صیادانی


261. رابطة علم معانی با سبک شناسی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 159-176

حامد صدقی؛ علی پیرانی شال؛ صغری فلاحتی؛ احمد امیدوار


263. الشعر الوطنی لدی محمود سامی البارودی وملک الشعراء بهار

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 134-159

مجید صادقی مزیدی؛ منصوره زرکوب


264. بررسی کهن الگوی سایه در اشعار بلندالحیدری

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 160-147

وفادار کشاورز؛ مرضیه فیروزپور


265. پیامدهای استبداد از منظر شعر نِزار قَبّانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 165-150

علی اکبر محسنی


267. بررسی رمان «یوم قتل زعیم» نجیب محفوظ بر اساس نظریة ریخت‌شناسی پراپ

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 137-159

حمیدرضا مشایخی؛ سیدهانیه میرسیدی


268. سیر تحول سوررئالیسم در آثار زکریا تامر براساس مطالعه‌ی موردی سه مجوعه‌ی (صهیل الجواد الأبیض، ربیع فی الرماد و الرعد)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 187-157

معصومه نعمتی؛ فائقه السادات میرمحمدحسینی؛ شکوه السادات حسینی


270. نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 181-159

احمد محمدی نژادپاشاکی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی؛ حسین سیدی


271. خوانش قصیده «رحلة ثانیة لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

فاطمه تنها؛ مهین حاجی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ عبدالاحد غیبی


272. ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 192-204

عبدالرضا محمد حسین زاده؛ عنایت الله شریف پور


273. بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 163-186

عبدالحسین فقیهی؛ محمدرضا غغاری


274. صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیدة العربیة (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 168-193

ناصر محسنی نیا؛ وحید سبزیان پور؛ عاطی عبیات


275. مضامین اسلوب قصر در نهج البلاغه

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 168-191

علی اکبر محسنی