تعداد مقالات: 298
276. بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 199-180

یحیی معروف؛ فاروق نعمتی


277. سیری در روند تکاملی کنایه و اقسام آن

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 216-193

وصال میمندی؛ فاطمه جمشیدی


279. بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 219-232

سیدمهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی


280. الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 217-239

سید محمد میرحسینی؛ علی اسودی


281. تأثیر پذیری اشعار لامعی از معلّقه‌ی امرؤالقیس

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 218-239

محمدرضا نجاریان


282. جلوه‌های نمادین شکوه و اقتدارگذشته‌ی جهان عرب در شعر امل دُنقُل

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 237-266

صادق فتحی دهکردی؛ ژیلا قوامی


284. بررسی خطبة فاطمیه بر پایة زیبایی شناسی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 201-227

امیر مقدم متقی


285. دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة»

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 204-220

سید علی مفتخرزاده؛ علیرضا شیخی؛ رضا ناظمیان


286. رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 219-200

حمیدرضا میرحاجی؛ راضیه سادات الحسینی نوش آبادی


287. بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 234-217

روح اله نصیری؛ خلیل پروینی؛ محمدرضا خاکی؛ کبری روشنفکر


289. جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 233-258

حمیدرضا مشایخی؛ محمود دهنوی


290. بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 241-258

احمدرضا یلمه‌ها


291. تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 267-299

علی اکبر مرادیان؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ جنت نصری


292. نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 237-250

محمد جواد مهدوی؛ ربابه یزدان نژاد


293. بررسی تطبیقی فلسفة زندگی در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 228-248

سید فضل الله میرقادری؛ عبدالرضا سعیدی


294. الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 221-234

سیده ریحانه میرلوحی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ عبدالغنی ایروانی زاده؛ محمد خاقانی


295. هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 241-220

علی نجفی ایوکی؛ طاهزه تازه مرد


297. غرب‌مداری یا شرق‌گریزی در رمان‌های عربی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 259-274

رضا ناظمیان


298. بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390

معصومه نعمتی قزوینی؛ کبری روشنفکر؛ شهریار نیازی؛ خلیل پروینی