تعداد مقالات: 298
176. نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 99-85

زهرا هاشمی تزنگی؛ علی خضری؛ خداداد بحری


177. ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 108-89

نسرین کاظم زاده؛ کبری روشنفکر؛ فرامرز میرزائی


179. تأثیر پذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن وحکمتهای روایی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 103-124

خیریه عچرش؛ کوکب بازیار


180. معروف الرصافی و نزعته الإجتماعیة اِلی المرأة والفقر (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 121-137

ابوالفضل رضایی؛ عبدالله شفیعی


181. بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 107-123

محمدعلی سلمانی مروست؛ علی اصغر یاری؛ راضیه قاسمیان نسب


182. جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 110-138

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ رحمت پورمحمد؛ محمد بهرامی نصیر محله


183. تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 114-138

کبری روشنفکر؛ عیسی متقی زاده؛ پوران رضایی؛ مرتضی زارعی برمی


184. تحلیل عناصر داستان «الشاعر و الملک الجائر» ایلیا ابوماضی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 105-119

سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبری روشنفکر


185. دراسة التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکری

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 97-114

حجت رسولی؛ علی اکبر نورسیده


186. ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 120-102

اکرم روشنفکر؛ محمدرضا هاشملو؛ زهرا صفرپور


187. تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 127-107

حجت رسولی؛ شکوه السادات حسینی؛ علی عدالتی نسب


191. بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب 2011 مصر

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 152-128

مرتضی قائمی؛ مجید صمدی


192. بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف یازجی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 169-134

یحیی معروف؛ محمد فارغی شاد


193. ظاهرة التناص فی لغة فدوی طوقان الشعریة

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 121-99

ریحانه ملازاده


195.  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 115-138

حمید طاهری؛ مریم غفوریان


196. تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن)

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 111-129

لیلا قلندری؛ سید محمد میرحسینی؛ نرگس انصاری


197.  پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 121-105

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا


198. توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 137-111

یحیی معروف؛ بهنام باقری


199. بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 128-109

مرضیه قربان خانی؛ سید محمدرضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی