تعداد مقالات: 298
51.  فراخوانی شخصیت‌های دینی در شعر پایداری معاصر مورد پژوهی شخصیت مسیح(ع)

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 25-44

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مرتضی امیری نژاد


53.  شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 43-23

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ زهره بهروزی


54. تعددیة وجهات النظر وانزیاحیتها فی قصة آدم(ع) فی القرآن الکریم

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 39-23

مریم بخشی؛ علی باقر طاهری نیا


55. شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان»

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 36-17

مسعود شکری؛ کبری روشنفکر؛ علیرضا محمدرضایی


56. تحلیل کنش گفتاری خطبة امام حسین(ع) در روز عاشورا

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 1-23

طاهره ایشانی؛ نیره دلیر


58. المفارقة اللفظیة فی مسرحیات توفیق الحکیم

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 46-27

جلال چراغی؛ لیلا قاسمی حاجی‌آبادی


63. تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 21-43

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا


64. تیپ شناسی شخصیت عروة بن ورد از خلال اشعارش بر اساس نظریه "انیاگرام"

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 21-42

رضا افخمی عقدا؛ مهدیه جعفری ندوشن


65. بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن)

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 50-27

ابوالحسن امین مقدسی؛ مریم فولادی؛ مریم علی یاری


66. بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 38-19

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا


67. سیمولوجیا أشعار حسن عبداللّه القرشی المقاومة

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 43-21

جهانگیر امیری؛ نورالدین پروین


68. تحلیل و بررسی طرحواره‌های استعاری - تصوری در دو سینیه بحتری و احمد شوقی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 49-25

روح الله صیادی نژاد؛ عباس اقبالی؛ الهام بابلی


69. تأملی ریشه‌شناختی در خاستگاه و معنای کلمة «مکه»

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 41-23

رضا چهرقانی


70. غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 45-72

مهین حاجی زاده؛ علی فضا مرادی


71. پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 45-60

رضا سمیع زاده


72. منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 49-81

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی؛ سمیه حسنعلیان


74. اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 46-64

رضوان باغبانی؛ خلیل پروینی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ عیسی متقی زاده


75. سیر تحوّلات «توقیعات» و تأثیر آن در ادبیات عربی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 40-56

عبدالغنی ایروانی زاده؛ مهدی عابدی